કોમોડિટી બજારમાં સોનું બાઉન્સબેક બતાવે

કોમોડિટી બજારમાં સોનું બાઉન્સબેક બતાવે

જૂન ૧૯, ૨૦૧૮ નું પ્રતિનિધિત્વ સૂર્ય નામે ઓળખાતો ગ્રહ તેમ જ વર્ષ ૨૦૧૮ના વર્ષનું પ્રતિનિધિત્વ ચંદ્ર તરીકે ઓળખવાતો ગ્રહ કરી રહેલ છે.
ચંદ્ર અને સૂર્યનું સંયોજન શેરબજારમાં ે ચંચળતા લાવે. પરંતુ ફાર્મા, સોફ્ટવેર શેરો હકારાત્મક ચાલ બતાવે. ભારતીય શેર બજારમાં મેટલ, બેંકીંગ, સિમેન્ટ શેરમાં નબળાઈની અપેક્ષા છે.
ભારતીય શેરબજારમાં શેરો
નીચેના શેરોને અવલોકન હેઠળ રાખવો જોઈએ
૧- ટીસીએસ
૨- બાલાજી ટેલીફિલ્મ
આશા છે કે વાચકોએ નાણાકીય જ્યોતિષવિદ્યા અગાઉથી તકનીકી વિશ્લેષણથી ફાયદો મેળવ્યો હોવો જોઈએ.
હવે નાણાકીય જ્યોતિષવિદ્યા મુજબ કોમોડિટી બજારમાં સોનું બાઉન્સબેક બતાવે. અમારી આગાહી મુજબ ગત સપ્તાહમાં બજારે સીધો ઘટાડો બતાવ્યો હતો.
આ સમય છે વેપાર અને રોકાણ કરવાનો, અટકળો કરવા માટેનો સમય નથી.
ઉપરોક્ત વિશ્લેષણ નાણાકીય જ્યોતિષવિદ્યા અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ પર આધારિત છે.
સ્ટોક અને કોમોડિટી ટ્રેડિંગમાં રિસ્ક મેનેજમેન્ટ ફરજિયાત સાધન છે

 

As per Colonel Ajay CEO www.ajayastromoneyguru.com   

19 June 2018  is represented by planet known as 

Sun  and year 2018  represented by planet known as Moon .

Combination of sun and Moon may bring  volatility in stock market . But pharma, software stocks may see positive move . Weakness in metal, banking , cement stocks Expected stocks in  Indian stock market .
Following stocks should be kept under observation
1- TCS 2 Balaji Telefilm
Hope readers must have benefited with financial astrology advance technical analysis.
Now as per financial astrology  gold  may show bounce back    commodities market. As per our advance prediction gold has seen vertical fall previous week .
This is time for trading and investment not for speculation.
The above analysis is base on financial astrology and fundamental analysis.
Risk management is mandatory tool in stock and commodities trading
Col Ajay for Astromoneyguru
www.ajayastromoneyguru.com
Mob 9887056704, 9414056805