કોમોડીટી બજારમાં કોપર નબળી ચાલ બતાવે

કોમોડીટી બજારમાં કોપર નબળી ચાલ બતાવે

જૂન ૧પ, ૨૦૧૮ નું પ્રતિનિધિત્વ શુક્ર નામે ઓળખાતો ગ્રહ તેમ જ વર્ષ ૨૦૧૮ના વર્ષનું પ્રતિનિધિત્વ ચંદ્ર તરીકે ઓળખવાતો ગ્રહ કરી રહેલ છે.
ચંદ્ર અને શુક્રનું સંયોજન શેરબજારમાં નબળાઈ અને ચંચળતા લાવે. પરંતુ ભારતીય શેર બજારમાં ખાતર, બીજ, ઓટોમોબાઈલ,ફાર્મા અને ટેક્ષટાઈલ્સ શેરોમાં હકારાત્મક હિલચાલ લાવી શકે છે
ભારતીય શેરબજારમાં શેરો
નીચેના શેરોને અવલોકન હેઠળ રાખવો જોઈએ
૧- ડીવીસ લેબ
૨- ટીસીએસ
અપેક્ષા મુજબ અમોએ ભલામણ શેરોએ સારી એવી ઉપર તરફની ગતિ બતાવી.
આશા છે કે વાચકોએ નાણાકીય જ્યોતિષવિદ્યા અગાઉથી તકનીકી વિશ્લેષણથી ફાયદો મેળવ્યો હોવો જોઈએ.
હવે નાણાકીય જ્યોતિષવિદ્યા મુજબ કોપર કોમોડિટી બજારમાં નબળી ચાલ દર્શાવે છે
આ સમય છે વેપાર અને રોકાણ કરવાનો, અટકળો કરવા માટેનો સમય નથી.
ઉપરોક્ત વિશ્લેષણ નાણાકીય જ્યોતિષવિદ્યા અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ પર આધારિત છે.
સ્ટોક અને કોમોડિટી ટ્રેડિંગમાં રિસ્ક મેનેજમેન્ટ ફરજિયાત સાધન છે

As per Colonel Ajay CEO www.ajayastromoneyguru.com  15th June 2018 is represented by planet known as 

Venus  and year 2018  represented by planet known as Moon .

Combination of Venus  and Moon may bring  volatity And weakness in stock market . But positive  move  in fertilizer , seeds , automobile ,pharma,  textiles
stocks in  Indian stock market .
Following stocks should be kept under observation
1- Divis lab  2. Tcs
Our recommended stocks have seen good upward move as expected
Hope readers must have benefited with financial astrology advance technical analysis.
Now as per financial astrology  copper  may show weak  move in commodities market
This is time for trading and investment not for speculation.
The above analysis is base on financial astrology and fundamental analysis.
Risk management is mandatory tool in stock and commodities trading
Col Ajay for Astromoneyguru
www.ajayastromoneyguru.com
Mob 9887056704, 9414056805