બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમની યોજનાઓ અંગે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની અધ્યક્ષતામા તા. ૦૯/૦૮/૨૦૧૮ની મીટીંગમાં મંજુર થયેલ યોજનાઓની વિગતો.

Media Presentation