ઓરચિડ્સ – ધ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ રજૂ કરે છે સૌ પ્રથમ ઑનલાઇન ઇન્ટર – સ્કૂલ સિંગિંગ કોન્ટેસ્ટ હરિહરન અને શાન આ કોન્ટેસ્ટના નિર્ણાયક બનશે

ઓરચિડ્સ – ધ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ રજૂ કરે છે સૌ પ્રથમ ઑનલાઇન ઇન્ટર – સ્કૂલ સિંગિંગ કોન્ટેસ્ટ હરિહરન અને શાન આ કોન્ટેસ્ટના નિર્ણાયક બનશે