કિંગ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ એકડેમી દ્વારા “મેરેડોના” ફૂટબોલ ટૂર્નામેન્ટ યોજી લેજન્ડ ખેલાડી ડિએગો મેરેડોનાને અપાશે અનોખી શ્રધાંજલી

કિંગ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ એકડેમી દ્વારા “મેરેડોના” ફૂટબોલ ટૂર્નામેન્ટ યોજી લેજન્ડ ખેલાડી ડિએગો મેરેડોનાને અપાશે અનોખી શ્રધાંજલી