ચૂંટણી નજીક દેખાતાં વેક્સિનની ઝડપી મંજૂરી માટે ટ્રમ્પનું દબાણ, વિજ્ઞાનીઓ અને વિશેષજ્ઞો ચિંતામાં

ચૂંટણી નજીક દેખાતાં વેક્સિનની ઝડપી મંજૂરી માટે ટ્રમ્પનું દબાણ, વિજ્ઞાનીઓ અને વિશેષજ્ઞો ચિંતામાં